Hva ser du etter?

Salgs og leveringsbetingelser

Salgs og leveringsbetingelse

Selger er:
Firmanavn: Debe Norge AS
Adresse: Teglverksveien 55A, 3057 Solbergelva
E-post: info@debe.no
Tlf: +47 22 22 19 64
Organisasjonsnummer: 916 933 037


Med mindre annet er skriftlig avtalt mellom selger Debe Norge (heretter kalt «DEBE NORGE AS») og 
kjøper, legges følgende bestemmelser til grunn:

1.0 Produkt

1.1 DEBE NORGE AS sine leverandører arbeider med kontinuerlig produktutvikling og det tas derfor 
forbehold om endringer i produktspekter, spesifikasjoner, lagerhold og produktkoder uten 
forutgående varsel.

2.0 Priser

2.1 Dersom DEBE NORGE AS sine kostnader i forbindelse med oppfyllelsen av avtalen øker som følge av 
prisendringer i produksjonskostnader, material, frakt, forsikringer, toll, avgifter, valutakurser 
eller andre forhold som DEBE NORGE AS ikke er herre over, forbeholder DEBE NORGE AS seg retten til 
å regulere prisene tilsvarende.
2.2 Alle priser er eksklusiv merverdiavgift og frakt.

3.0 Tilbud

3.1 Tilbud fra DEBE NORGE AS er gjeldende i 30 dager fra tilbudsdato hvis ikke annet er skriftlig 
avtalt. DEBE NORGE AS forbeholder seg retten til å endre eller heve tilbudet hvis bestilling skjer 
etter tilbudsfristen.
3.2 Avtale er først inngått når DEBE NORGE AS har bekreftet en ordre.
3.3 Rådgivning og tilbud fra DEBE NORGE AS skjer på grunnlag av de opplysninger og dokumentasjon 
som kjøper har gitt. DEBE NORGE AS fratar seg derfor ansvaret hvis informasjonen er feil eller 
mangler noen opplysninger.
3.4 Det er ikke lov til å foreta tilføyelser eller endringer i DEBE NORGE AS sine tilbud.

4.0 Leveringsbetingelser

4.1 Produktene sendes for kjøpers regning og risiko. Hvis ikke annet er avtalt velger DEBE NORGE AS 
leveringsmetode.
4.2 Kjøper har ansvar for å oppgi riktig adresse. Hvis denne ikke er riktig må kjøper betale 
kostnadene dette medfører.
4.3 Forsinkede leveranser berettiger ikke til erstatning.
4.4 Leveringstiden fra lager er normalt 1-3 virkedager på lagerførte produkter. Transporttid kommer 
i tillegg.
4.5 DEBE NORGE AS vil informere kjøper dersom den normale leveringstiden eller oppgitt leveringstid 
ikke kan overholdes.

5.0 Betalingsbetingelser

5.1 Standard betalingsbetingelser for bedrifter er netto 20 dager. For privatkunder er netto 10 
dager, så fremt ikke annet er avtalt.
5.2 De leverte varer forblir DEBE NORGE AS sin eiendom inntil fullstendig betaling har funnet sted.
5.3 Etter forfall beregnes renter i henhold til forskrift om renter ved forsinket betaling etter 
satsens satser.
5.4 Det påløper seg et gebyr ved faktura i post i henholdt til EU-direktivene.

6.0 Mottakskontroll

6.1 Ved mottakelse av varer fra DEBE NORGE AS skal kjøper kontrollere varen for skader, mangler, og 
om riktig vare/antall er blitt levert. Ved avvik må DEBE NORGE AS kontaktes innen rimelig tid, 
senest 5 dager etter mottak.
6.2 Ved skader eller mangler av gods skal kjøper sørge for å notere dette på transportørens 
fraktseddel og få en kopi av skrivet som sendes til DEBE NORGE AS. Kjøper skal også være oppmerksom 
på at erstatning fra transportør ikke kan forventes hvis det ikke er notert på fraktseddel.
6.3 Ved første gangs bruk av varen plikter kjøper å kontrollere at varen fungerer i henhold til 
spesifikasjonene. Dette gjelder også etter evt. utført servicearbeid på varen. Feil skal meldes 
umiddelbart til DEBE NORGE AS etter at den er funnet/oppstått.

7.0 Avbestilling og retur

7.1 Ingen retur kan skje uten forutgående avtale mellom DEBE NORGE AS og kjøper.
7.2 Retur godtas kun på standard lagerførte varer i original emballasje. Avbestilling av varer som 
ikke er lagervare må betales i sin helhet.
7.3 Ved retur beregnes det 25% returgebyr på fakturert vareverdi.
7.4 Ved retur skal returskjema fylles ut og returneres med produktet (kontakt DEBE NORGE AS for 
returskjema).
7.5 Kjøper er ansvarlig for returfrakten
7.6 Vi følger kjøpslovens retningslinjer ved retur (14 dagers angrerett).

8.0 Reklamasjon

8.1 Reklamasjon og garanti er 1 år ved næringskjøp. Hvis ikke annet er avtalt løper 
reklamasjonstiden fra leveringsdato. For salg som omfattes av forbrukerloven er reklamasjonstiden i 
henhold til denne.
8.2 Reklamasjon omfatter komponenter som kan være beskadiget eller feil ved leveranse. Defekte 
komponenter som omfattes av normal slitasje, fuktighet eller feil bruk omfattes ikke av 
reklamasjonsretten.
8.3 Transportutgifter og evt. reisekostnader i forbindelse med reklamasjon anses ikke som en del av 
mangelen ved varen hvis ikke annet er avtalt, og dekkes av den grunn ikke av DEBE NORGE AS.
8.4 DEBE NORGE AS er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for tapt arbeidsfortjeneste, 
driftstap eller andre økonomisk konsekvenstap.
8.5 Kjøper er ansvarlig for returfrakt til DEBE NORGE AS.
8.6 Reklamasjon og garanti gjelder kun når montering og vedlikehold er fulgt etter manual og 
generelle vedlikeholds instrukser. Det skal kunne dokumenteres at service og vedlikeholdsrutiner er 
blitt utført av kvalifisert personell.
8.7 Alt ansvar fra DEBE NORGE AS bortfaller ved bruk av uautorisert servicepersonell og/eller bruk 
av ikke godkjente deler ved service, oppgradering og ombygging. Feilmontert utstyr dekkes heller 
ikke av garantien.
8.8 Ved reklamasjon/garanti skal DEBE NORGE AS kontaktes og kjøper får da et reklamasjonsnummer og 
reklamasjons- og returskjema. Reklamasjonsskjema skal utfylles av kjøper og legges ved varen når 
den blir sendt i retur.
8.9 DEBE NORGE AS prosjektere vannbehandlingsanlegg etter innsendte analyser, dette gir et 
øyeblikksbilde av vannets reelle tilstand. DEBE NORGE AS er under ingen omstendigheter ansvarlig 
for endringer i vannkvaliteten.
8.10 Varer som returneres DEBE NORGE AS uten avtale og arbeid som startes uten avtale om pris og 
utførelse vil bli avvist.
8.11 Alle deler som sendes fra DEBE NORGE AS, også på reklamasjonssaker, vil bli fakturert inntil 
gammel del er returnert og reklamasjon er godkjent. Først da vil den sendte delen/varen krediteres. 
Avvik fra dette gjøres kun etter skriftlig avtale.

9.0 Eiendomsrett

9.1 Alle tegninger og beskrivelser forblir DEBE NORGE AS sin eiendom og kan ikke uten annen 
skriftlig avtale kopieres, reproduseres, overlates til eller på annen måte bringes til tredje manns 
kunnskap. DEBE NORGE AS krever at informasjonen forblir konfidensielt.

10.0 Ansvarsfrihet

10.1 Debe Norge AS kan ved skriftlig kommunikasjon heve avtalen med kjøper hvis oppfyllelsen av 
avtalen innenfor rimelig tid blir umulig å levere på grunn av krig, streik, politiske forhold eller 
annen force majeure som DEBE NORGE AS ikke er herre over.